Austria

Switz

Stelvio pass

Italy

Bormio

Mount

Scorluzzo

Bolzano

Marmolada

glacier

Presena glacier

Mount

Adamello

Trento

30 km

30 miles

Austria

Switzerland

Stelvio pass

Italy

Bormio

Mount

Scorluzzo

Bolzano

St Moritz

Marmolada

glacier

Presena

glacier

Mount

Adamello

Belluno

Trento

30 km

30 miles