Tsuruoka

Sendai

Japan

Fukushima

Daiichi

nuclear power

plant

Niigata

Fukushima

Koriyama

Fukushima

prefecture

Okuma

Tokyo

10km

10 miles

Tsuruoka

Sendai

Japan

Niigata

Fukushima Daiichi

nuclear power

plant

Fukushima

Koriyama

Fukushima

prefecture

Okuma

Tokyo

10km

10 miles