Scampia

Naples

Tyrrhenian Sea

Four km

Four miles

© OpenStreetMap contributors

Scampia

Naples

Mount

Vesuvius

Tyrrhenian Sea

Five km

© OpenStreetMap contributors

Five miles