Russia

Mongolia

Beijing

China

India

Taiwan

Hong

Kong

Thailand

1,000 km

1,000 miles

Russia

Mongolia

Beijing

China

Taiwan

India

Hong

Kong

Thailand

1,000 km

1,000 miles