Tripoli

Mediterranean

Sea

Lebanon

Site of

explosion

Beirut

Syria

Damascus

Tyre

30 km

30 miles

Tripoli

Mediterranean

Sea

Lebanon

Site of

explosion

Beirut

Syria

Damascus

Tyre

30 km

30 miles