Italy

Palermo

Tunis

Tunisia

Tripoli

Algeria

Libya

Kuriat Island

Sousse

Monastir

20 km

20 miles

Italy

Mediterranean Sea

Palermo

Sousse

Tunis

Algiers

Monastir

Kuriat Island

Tripoli

Tunisia

Algeria

Libya

20 km

20 miles