Mali

Niger

Ouagadougou

Boungou

Burkina Faso

Benin

Ghana

Togo

200 km

200 miles

Mali

Niger

Niamey

Burkina Faso

Ouagadougou

Boungou

Ghana

Benin

Togo

100 km

100 miles