Russia

Kazakhstan

Kyrgyzstan

Mongolia

Xinjiang

Beijing

Irkeshtam

border

crossing

China

Tibet

1,000 km

1,000 miles

Kazakhstan

Mongolia

Kyrgyzstan

Urumqi

Xinjiang region

Beijing

Irkeshtam

border crossing

China

Tibet

Pakistan

India

500 km

500 miles