China

Shenzhen

Yuen Long

Hong Kong

Kowloon

Hong Kong Island

10 km

10 miles

China

Shenzhen

Yuen Long

Hong Kong

Kowloon

Hong Kong Island

10 km

10 miles