UN-backed govt forces

Libyan National Army forces

Tuareg militias

Toubou militias

Isis

Other

Mediterranean Sea

Tripoli

Tobruk

Misrata

Sirte

Benghazi

Libya

300 km

300 miles

Tripoli

Mediterranean Sea

UN-backed

govt forces

Tunisia

Misrata

Tobruk

Benghazi

Sirte

Isis

Other

factions

Isis

Libyan National

Army forces

Tuareg

militias

Algeria

Egypt

Libya

Toubou

militias

Other

factions

200 km

200 miles