Russia

Kazakhstan

Mongolia

Almaty

Xinjiang

Beijing

China

Tibet

1,000 km

1,000 miles

Tacheng county

Mongolia

Kazakhstan

Karamagay

Almaty

Khorgas

Xinjiang

Beijing

Artush

China

Tibet

India

500 km

500 miles

Tacheng county

Kazakhstan

Mongolia

Karamagay

Khorgas

Urumqi

Almaty

Kyrgyzstan

Xinjiang

Beijing

Artush

China

Tibet

Pakistan

India

500 km

500 miles