Hole 2

Par 3

210 yards

Hole 2

Par 3

210 yards