Hole 12

Par 4

433 yards

Hole 12

Par 4

433 yards