Hole 3

Par 5

558 yards

Hole 3

Par 5

558 yards