Hole 13

Par 4

415 yards

Hole 13

Par 4

415 yards