Hole 10

Par 4

375 yards

Hole 10

Par 4

375 yards