Hole 16

Par 3

177 yards

Hole 16

Par 3

177 yards