Hole 6

Par 4

380 yards

Hole 6

Par 4

380 yards