Hole 17

Par 4

480 yards

Hole 17

Par 4

480 yards