Hole 7

Par 4

457 yards

Hole 7

Par 4

457 yards