Hole 1

Par 4

419 yards

Hole 1

Par 4

419 yards