Hole 9

Par 5

579 yards

Hole 9

Par 5

579 yards