Hole 14

Par 5

544 yards

Hole 14

Par 5

544 yards