Hole 5

Par 4

405 yards

Hole 5

Par 4

405 yards