Hole 15

Par 4

408 yards

Hole 15

Par 4

408 yards