Hole 11

Par 3

178 yards

Hole 11

Par 3

178 yards