Hole 18

Par 4

471 yards

Hole 18

Par 4

471 yards