0.5 km
0.5 miles
Tsukiji fish market current location
Toyosu
Koto
Minato
Tokyo
New location of Tsukiji fish market
1 km
1 miles
Tsukiji fish market current location
Toyosu
Koto
Tokyo
New location of Tsukiji fish market
Minato
0.5 km
0.5 miles
Tsukiji fish market current location
Toyosu
Koto
Minato
Tokyo
New location of Tsukiji fish market