Mongolia

Beijing

Loess

Plateau

Xi’an

Shanghai

China

Chongqing

Taipei

500 km

500 miles

Mongolia

Beijing

North

Korea

Loess

Plateau

South

Korea

Xi’an

China

Shanghai

Chengdu

Tibet

Chongqing

East China

Sea

Guiyang

Taipei

500 km

500 miles