Mediterranean

Sea

Jabaliya

Sderot

Gaza

City

Deir al-Balah

Gaza

Israel

Khan Yunis

Rafah

Khuza’a

Egypt

5 km

5 miles

Mediterranean

Sea

Jabaliya

Sderot

Gaza

City

Deir al-Balah

Gaza

Israel

Khan Yunis

Rafah

Khuza’a

Egypt

5 km

5 miles