Bunia

Uganda

North Kivu

Nyabiondo

Lake

Victoria

Maisisi

Goma

Rwanda

Lake Kivu

Burundi

Tanzania

100 km

100 miles

Kinshasa

Democratic

Republic of

Congo

Bunia

Kinshasa

Uganda

North Kivu

Nyabiondo

Lake

Victoria

Democratic

Republic of

Congo

Maisisi

Goma

Rwanda

Lake Kivu

Burundi

Tanzania

100 km

100 miles