Hunchun

Tumen

China

North

Korea

Changbai

50 km

30 mi

Tumen

Hunchun

China

North Korea

Changbai

50 km

30 mi