Earliest evidence of winemaking found in Georgia

Modern wild grape range

Area of

detail

Turkey

Tehran

Baghdad

Zagros

Mountains

Egypt

400 km

400 miles

Russia

Georgia

Tbilisi

Turkey

Neolithic excavation sites

at Shulaveris Gora and Gadachrili Gora

Modern wild grape range

Area of

detail

Neolithic excavation sites

at Shulaveris Gora and

Gadachrili Gora

Turkey

Russia

Athens

Georgia

Tehran

Tbilisi

Mediterranean

Sea

Baghdad

Zagros

Mountains

Turkey

Egypt

400 km

150 km

400 miles

150 miles