Troy - I

(3,000 - 2,500 BC)

Troy - II

(2,500 - 2,100 BC)

Troy - VI

(1,800 - 1,275 BC)

Troy - VIII-IX

(700 BC - 300 AD)

Temple

of Athena

Eastern

gate

Ramp

Pillar

house

Tower

Sacrificial

altar

Theatre

Theatre

50 metres

Southern gate

Black Sea

Istanbul

Ankara

Troy

Greece

Turkey

Antalya

Athens

Syria

Mediterranean Sea

Temple

of Athena

Eastern

gate

Troy - I

(3,000 - 2,500 BC)

Troy - II

(2,500 - 2,100 BC)

Troy - VI

(1,800 - 1,275 BC)

Ramp

Troy - VIII-IX

(700 BC - 300 AD)

Istanbul

Pillar

house

Troy

Tower

Turkey

Greece

Sacrificial

altar

Theatre

Theatre

Syria

Athens

50 metres

Southern gate