Northern Cyprus

UN buffer zone

UK sovereign base areas

Kyrenia

Nicosia

Famagusta

Larnaca

Paphos

Dhekelia

Limassol

Akrotiri

Mediterranean Sea

50 km

50 miles

Northern Cyprus

Mediterranean Sea

Kyrenia

Nicosia

Famagusta

UN buffer zone

Larnaca

Dhekelia

UK sovereign

base area

Paphos

Limassol

Akrotiri

UK sovereign

base area

20 km

20 miles