Afghanistan

Sangin

Camp Shorab

Lashkar Gah

Iran

Garmser

Nimruz

Kandahar

Helmand

Pakistan

50 km

50 miles

Afghanistan

Sangin

Camp Shorab

Lashkar Gah

Kandahar

Iran

Garmser

Nimruz

Helmand

Pakistan

50 km

50 miles