0.88m to 1m

1m to 2m

2m to 5m

5m to 10m

10m+

China

Mongolia

Beijing

Lanzhou

Kaifeng

Shanghai

Yiwu

Hangzhou

Changsha

Guilin

Quanzhou

120 cities shown on map.

Kasi and

Urumqi are in the far west

Mongolia

Urumqi

Beijing

China

Lanzhou

Kaifeng

Shanghai

Yiwu

Hangzhou

Changsha

India

Guilin

Quanzhou

0.8m+

1m+

2m+

5m+

10m+

Mongolia

Urumqi

Beijing

China

Lanzhou

Kaifeng

Shanghai

Yiwu

Hangzhou

India

Changsha

Guilin

Quanzhou

0.8m+

1m+

2m+

5m+

10m+