UK sovereign base areas

UN buffer zones

Akrotiri

Dhekelia

Mediterranean Sea

50 km

50 miles

Larnaka

Nicosia

Kyrenia

Famagusta

Northern Cyprus

Paphos

Limassol

Guardian graphic

UN buffer zones

Akrotiri

UK sovereign base area

Dhekelia

UK sovereign

base area

Mediterranean Sea

20 km

20 miles

Larnaka

Nicosia

Kyrenia

Famagusta

Northern Cyprus

Paphos

Limassol

Guardian graphic