South China

Sea

Typhoon

Nepartak

track

Kaohsiung

Fuzhou

Quanzhou

Xiamen

Tainan

Tapiei

Philippines

Taiwan

China

250 miles

250 km

South China

Sea

Typhoon

Nepartak

track

Kaohsiung

Fuzhou

Quanzhou

Xiamen

Tainan

Tapiei

Philippines

Taiwan

China

250 miles

250 km