Takaokosei

Hospital

Nakano

Sagamihara

Tsukui

Lake

Tsukui

Police

station

Tsukui

Lily Garden

1 km

1 mile

1 km

1 mile

Takaokosei

Hospital

Chigira

Nakazawa

Nakano

Sagamihara

Tsukui

Lake

Tsukui

Police

station

Tsukui

Lily Garden